بهای انسان بودن ؛ #جنبش_ دادخواهی


Site Title

بهای انسان بودن ؛ #جنبش_ دادخواهی

جنبش دادخواهی
30000 سربدار 1367

در تاریخ انسانها برای پیشرفت بسمت دمکراسی و آزادی ؛ فداکاری و جانفشانی های بسیاری بوده و خواهد بود.

اما چیزی که جانفشانی و فداکاری عظیم بیش از 30000 انسان سربدار شده در میهنمان ایران در سال 1367 را برجسته میکند چیست ؟

بله آنها در اوج مظلومیت و از آنطرف اوج آگاهی و فداکاری بی چشم داشت بر طناب دار بوسه زدند.

قبرهای بی نشان

هر چقدر حول این  #قتل_عام و جنایت علیه بشریت که توسط عمله گان خمینی و آخوندهای وابسته به او بگوئیم کم است .

خیلی از این 30000 انسان سربدار شده ! توسط حکام همین حکومت #خمینی و با معیارهای ضد بشری شان محکوم شده و بعنوان زندانیان سیاسی دوران محکومیت و بعضا حتی دوران محکومیتشان به اتمام رسیده بود به دار شقاوت کشانیده شدند.

تعداد بی شمار و انبوه یعنی بیش از…

View original post 395 more words

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s